Havneregulativ

For A/S Lohals Havn

 

Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i

Lystbådehavnen og linien mellem brohovedet på Nordvestmolen og den sydligste duc`d´Albe i den gamle havn, ) samt landområdet i havnens matrikler, som består af matr. nr. 3d, 3at, Skiften Ejerlav, Hou..

 

1.

Bådejere, som ønsker liggeplads i havnen , såvel i den nye som den gamle havn, skal henvende sig til havnefogeden på havnekontoret, Lohals Havn 5,  5953 Tranekær. Tlf. 0045-20497813..

Lejemålet for fastliggere gælder for perioden 1. april til 31. marts det følgende år. Det fornyes automatisk ved rettidig indbetaling af pladslejen.

Rettidig indbetaling er den 1. april. Har betaling ikke fundet sted senest den 1. maj, kan pladsen udlejes til anden side.

Indbetalt pladsleje refunderes ikke.

 

2.

Havnefogeden har ret og pligt til at fordele bådene på de mest hensigtsmæssige pladser.

For joller og mindre både er bådbrugeren pligtig til at acceptere bådplads på broer uden enkeltvis plads, med fortøjning mellem færre pæle til en wire.

 

3.

Bådene skal anbringes på de anviste pladser i solide fortøjninger, samt være forsynet med nødvendige fendere på begge sider. Brug af søm og skruer i pæle og broer er kun tilladt efter samråd med havnefogeden.

Skibsmotorer må max køre i tomgang 15. minutter. Længere tid efter aftale

med havnefogeden.

Enhver bådejer er erstatningspligtig efter lovgivningens regler for skader, som han eller hans fartøj må forårsage på de øvrige både i havnen eller på havnens anlæg. Båden skal være i sødygtig stand.

Båden skal være mindst ansvarsforsikret, med ejeren som forsikringstager.

Ejeren skal efter anmodning forevise bekræftelse på gyldig forsikring.

Bådejere skal nøje overholde havnefogedens anvisninger. Overtrædelse kan medføre ophævelse af lejemål og bortvisning fra havnen.

 

4.

Et lejemål over liggeplads vedvarer kun så længe, bådejeren selv benytter pladsen. Han kan ikke udlåne eller overdrage sin plads til anden side.

Sælger en bådejer sin båd, skal dette straks meddeles havnefogeden.

Sælgeren kan forbeholde sig ret til pladsen, såfremt han agter igen at erhverve sig en til pladsen passende båd inden lejeperiodens udløb.

I reserveringsperioden er havnefogeden berettiget til midlertidigt at disponere over pladsen. Eventuelle indtægter tilfalder havnen.

Forlades en plads med overnatning ude, skal rødt mærke ændres til grønt mærke. Hjemkomstdato skal meddeles til havnefogeden.

 

5.

Havnefogeden er i sit virke til enhver tid undergivet havnebestyrelsens anvisninger.

 

6.

I leje af pladser betales den af bestyrelsen for A/S Lohals Havn fastsatte leje jf. takstbilag for A/S Lohals Havn.

Skydepramme, joller og andre både kan ligge i havnen i perioden 1. september til 31. marts det efterfølgende år til en pris, fastsat af havnebestyrelsen.

Havnebestyrelsen fastsætter endvidere den afgift der opkræves for tilsejlende lystbåde jfr. takstbilag.

Der opkræves særskilt betaling for brug af elektricitet fra havneanlægget. Bimåler  kan påbydes.

Benyttes båden til længerevarende ophold betales der en afgift til bad.

 

 

7.

Ved besejling af havnen skal der udvises den fornødne forsigtighed. Sejlads må ikke ske med større fart end 3 knob. I øvrigt henvises til de internationale søfartsregler.

Havnen og broerne må ikke bruges som øvelsesplads i manøvrering uden helt klar aftale med havnefogeden.

Opankring på havnens område, udenfor de anviste pladser, er ikke tilladt.

Genstande af enhver art, samt forurenende stoffer og væsker, må ikke udkastes eller udpumpes i havnen. Udpumpning af spildolie eller søtoiletter er strengt forbudt. Tankene skal tømmes ved slamsugning, når der ønskes tømning og båden ligger i havnen.

Overtrædelse medfører politianmeldelse, bøde på 5.000 kr. samt bortvisning fra havnen.

 

 

8.

Enhver bådejer er pligtig at holde sin båd i vel vedligeholdt og præsentabel stand.

Spuling af dæk i ferskvand er ikke tilladt. Det er tilladt at tage ferskvand i en spand for rengøring af båd.

Besøgende på havnen , såvel som bådejere og andre, har pligt til at medvirke til god orden, og til at rette sig efter de anvisninger, som gives af havnefoge-

den og havnebestyrelsen.

Det er forbudt at oplægge hyttefade, fiskekasser, garn og lignende indenfor havnens område. Det er heller ikke tilladt at henlægge presenninger, hynder og lignende på molerne eller broerne, hvor de kan være til gene for færdslen.

Badning i havnen er strengt forbudt!

Der må ikke fiskes fra broerne eller havnen i det hele taget.

Al parkering på havnen skal ske i parkeringsbåsene. Campingvogne må ikke holde på havnens område om natten.

Al kørsel på cykel og knallert er forbudt på broerne.  

Al ophold på havnen er på eget ansvar.

Børns (under 18 år) ophold på havnen sker på forældrenes ansvar.

 

9.

Der forefindes ikke rindende vand på broerne i perioden fra 1. november til 31 marts.

Der er ikke tilsluttet elektricitet i den nye havn i perioden fra 1. november til 31. marts.

 

10.

Henkastning af fiskeaffald i havnebassin samt på havnens område, herunder i affaldscontainere, er ikke tilladt. Fisk skal renses til søs.

 

11.

Udover dette havneregulativ gælder ”Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne nr. 9139 af 15. april 2002”. Bekendtgørelsen forefindes på havnens kontor, og er opslået i udhængsskab ved havnekontoret.

Husk…..Kørsel i Marina kun efter aftale med havnefogeden………Husk

 

A/S Lohals Havn, den 15 februar 2022.

Havnebestyrelsen.

 

Takstbilag for A/S Lohals Havn.

 

Gældende priser inkl. moms fra 1. april 2022 til 31. marts 2023.

 

Lystbåde og fritidsfiskere som fastliggere.

  0       -   5,00 meter    0        -     15,9 fod:                kr.    2.800

  5,01  -   6,00 meter    15,9   -     19,1 fod:                kr.    3.100

  6,01  -   8,00 meter    19,1   -     25,5 fod:                kr.    3.800

  8,01  - 10,00 meter    25,5   -     31,8 fod:                kr.    4.700

10,01  - 11,00 meter    31,8   -     35,0 fod:                kr.    5.600

11,01  - 12,00 meter    35,0   -     38,2 fod:                kr.    6.700

12,01  - 13,00 meter    38,2   -     41,4 fod:                kr.    7.900                

                   13,01  - 15,00 meter    41,4   -     47,8 fod:               kr.    9.300

                   Over 15,00 meter efter havnefogedens skøn

For plads ved gæstebro i Fiskerihavnen beregnes et tillæg på  kr.     1.600

Mindste takst for at ligge ved gæstebroen er kr. 4.900 + tillæg på kr. 1.600       

Skydepramme 1. september – 31. marts:                                           kr.    500

 

Bimåler  påbydes af havnen.

Pris pr. kwh. For fastligere aftales med havnefogeden.

Elforbrug skal være afregnet med havnefoged senest den 1. april.

 

Gæstesejlere.

     0,00    -     9,00 meter      0,0   -      28,7 fod:       kr.    150

     9,01    -   11,00 meter    28,7   -     35,0 fod:        kr.     165

   11,01    -   15,00 meter    35,0   -     47,8 fod:        kr.     200  

   15,01    -   18,00 meter    47,8   -      57,3 fod:       kr.     230

   18,01    -   20,00 meter    57,3   -      63,7 fod:       kr.     340

                      Over 20,00 meter + Lejrskoleskibe                        kr.     440

                      Autocamper                                                            kr.     150                                                                                                                     

   El og bad er inkluderet i prisen.

   Ved 4 sammenhængende båddøgn er 4. døgn gratis

   Rabatter før 1. juni og efter 1. september

   El-cykler                                                                  kr.      100

   Cargo E-Bike                                                           kr.      100

   El-Knallert                                                                kr.      100

   El-cykler, El-knallert og Cargo Bike for ikke

   betalende gæster i havnen                                     kr.      200

   Paddleboard                                                            kr.        50

   For ikke betalende gæster i havnen                        kr.      150              

  

Shelter pr.person                                                        kr.        75               

 

Dykning                                                                       kr.      600                                                                   

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                          

Lystfiskekuttere med ombordtagning i Lohals Havn, kr. 150  pr. anløb.

Turistsejlads med ophold i Lohals Havn                    kr. 200  pr. anløb.

 

Ugepladser lystfiskejoller.

 

       I perioden 01. juni til 31. august:         max. 7 meter:            kr.  600

       I perioden 01.september til 31. maj:    max. 7 meter:            kr.  500 

 

 

For udsætning ved slæbestedet

       Pr. dag pr. båd:                                   kr.      65

       Pr. uge pr. båd:                                    kr.    300  

       Pr. måned pr. båd                                kr.    600

       Pr. år pr. båd                                        kr. 1.200

 

 

Beddingsvogn

      Optagning og udsætning:                    kr. 1.250

      Max.1 uge, herefter pr. dag:                kr.    200

 

 

 

Udlejning af boder

      

         Leje for 3 måneder                                 kr.   900

       For hele perioden fra

      1. april til 31. marts:                       kr. 2.000

 

        Stadeplads pr. dag,                                 kr. 75-kr.125