Dovnload:  Regulativ for Lohals Havn

   

Havneregulativ

 

for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem havnen og den sydligste duc`d´Albe i den gamle havn, ) samt landområdet i havnens matrikler, som består af matr. nr. 3d, 3at, Skiften Ejerlav, Hou..

 

1.

Bådejere, som ønsker liggeplads i havnen eller ved broerne, såvel i den nye som den gamle havn, skal henvende sig til havnefogeden på havnekontoret, Lohals Havn 5,  5953 Tranekær. Tlf. 6255 1385.

Lejemålet for fastliggere gælder for perioden 1. april til 31. marts det følgende år. Det fornyes automatisk ved rettidig indbetaling af pladslejen.

Rettidig indbetaling er den 1. april. Har betaling ikke fundet sted senest den 1. maj, kan pladsen udlejes til anden side.

Indbetalt pladsleje refunderes ikke.

 

2.

Havnefogeden har ret og pligt til at fordele bådene på de mest hensigtsmæssige pladser.

For joller og mindre både er bådbrugeren pligtig til at acceptere bådplads på broer uden enkeltvis plads, med fortøjning mellem færre pæle til en wire.

 

3.

Bådene skal anbringes på de anviste pladser i solide fortøjninger, samt være forsynet med nødvendige fendere på begge sider. Brug af søm og skruer i pæle og broer er kun tilladt efter samråd med havnefogeden.

Skibsmotorer må max køre i tomgang 15. minutter. Længere tid efter aftale

med havnefogeden.

Bådejeren er ansvarlig for enhver skade(herunder tings-,person-, og følgeskade) der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af bådejeren, eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af, eller afsejlingen fra havnen.  Båden skal være i sødygtig stand.

Båden skal være mindst ansvarsforsikret, med ejeren som forsikringstager.

Ejeren skal efter anmodning forevise bekræftelse på gyldig forsikring.

Bådejere skal nøje overholde havnefogedens anvisninger. Overtrædelse kan medføre ophævelse af lejemål og bortvisning fra havnen.

 

4.

Et lejemål over liggeplads vedvarer kun så længe, bådejeren selv benytter pladsen. Han kan ikke udlåne eller overdrage sin plads til anden side.

Sælger en bådejer sin båd, skal dette straks meddeles havnefogeden.

Sælgeren kan forbeholde sig ret til pladsen, såfremt han agter igen at erhverve sig en til pladsen passende båd inden lejeperiodens udløb.

I reserveringsperioden er havnefogeden berettiget til midlertidigt at disponere over pladsen. Eventuelle indtægter tilfalder havnen.

Forlades en plads med overnatning ude, skal rødt mærke ændres til grønt mærke med anmærkning om hjemkomstdato. Ved ændring af denne dato underrettes havnefogeden. Gebyr betales ved manglende afmelding.

 

5.

Havnefogeden er i sit virke til enhver tid undergivet havnebestyrelsens anvisninger.

 

6.

I leje af pladser betales den af bestyrelsen for A/S Lohals Havn fastsatte leje jf. takstbilag for A/S Lohals Havn. Betaling sker til havnefogeden. Den udstedte kvittering skal på forlangende forevises for havnefogeden.

For alle både, betales den af bestyrelsen fastsatte helårspladsleje pr båd eller jolle.

Skydepramme, joller og andre både kan ligge i havnen i perioden 1. september til 31. marts det efterfølgende år til en pris, fastsat af havnebestyrelsen. Ud over denne periode betales for de pågældende både almindelig gæsteleje pr. dag jfr. takstbilag.

Havnebestyrelsen  pålægger  havnens fastliggere at tegne en ansvarsfor-

Sikring på deres båd.

Havnebestyrelsen fastsætter endvidere den afgift der opkræves for tilsejlende lystbåde jfr. takstbilag.

Der opkræves særskilt betaling for brug af elektricitet fra havneanlægget. Bimåler påbydes, og kan ved tvistigheder påbydes af havnefogeden.

 

7.

Ved besejling af havnen skal der udvises den fornødne forsigtighed. Sejlads må ikke ske med større fart end 3 knob. I øvrigt henvises til de internationale søfartsregler.

Havnen og broerne må ikke bruges som øvelsesplads i manøvrering uden helt klar aftale med havnefogeden.

Opankring på havnens eller broernes område, udenfor de anviste pladser, er ikke tilladt.

Genstande af enhver art, samt forurenende stoffer og væsker, må ikke udkastes eller udpumpes i havnen eller ved broerne. Udpumpning af spildolie eller søtoiletter er strengt forbudt. Tankene skal tømmes ved slamsugning, når der ønskes tømning og båden ligger i havnen.

Overtrædelse medfører politianmeldelse, bøde på 5.000 kr. samt bortvisning fra havnen.

 

8.

Enhver bådejer er pligtig at holde sin båd i vel vedligeholdt og præsentabel stand.

Spuling af dæk i ferskvand er ikke tilladt. Det er tilladt at tage ferskvand i en spand for rengøring af båd.

Besøgende i havnen og på broerne, såvel som bådejere og andre, har pligt til at medvirke til god orden, og til at rette sig efter de anvisninger, som havnefogeden og havnebestyrelsen.

Det er forbudt at oplægge hyttefade, fiskekasser, garn og lignende indenfor havnens og broernes område. Det er heller ikke tilladt at henlægge presenninger, hynder og lignende på molerne eller broerne, hvor de kan være til gene for færdslen.

Badning i havnen er strengt forbudt!

Der må ikke fiskes fra broerne eller havnen i det hele taget.

Al parkering på havnen skal ske i parkeringsbåsene. Campingvogne må ikke holde på havnens område om natten.

Al kørsel på cykel og knallert er forbudt på broerne.  

Al ophold på havnen er på eget ansvar.

 

9.

Der forefindes ikke rindende vand på broerne i perioden fra 1. november til 31 marts.

Der er ikke tilsluttet elektricitet i den nye havn i perioden fra 1. november til 31. marts.

 

10.

Henkastning af fiskeaffald i havnebassin samt på havnens område, herunder i affaldscontainere, er ikke tilladt. Fisk skal renses til søs.

 

11.

Udover dette havneregulativ gælder ”Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne nr. 9139 af 15. april 2002”. Bekendtgørelsen forefindes på havnens kontor, og er opslået i udhængsskab ved havnekontoret.

Husk…..Kørsel i Marina kun efter aftale med havnefogeden………Husk

 

A/S Lohals Havn, den 15. februar 2019.

Havnebestyrelsen.

 

 

Takstbilag for A/S Lohals Havn.

 

Gældende priser inkl. moms fra 1. april 2019 til 31. marts 2020.

 

Lystbåde og fritidsfiskere som fastliggere.

  0       -   5,00 meter     0          -    16,40 fod:           kr.    2.600

  5,01  -   6,00 meter     16,40   -    19,68 fod:            kr.    2.890

  6,01  -   8,00 meter     19,68   -    26,25 fod:            kr.    3.630

  8,01  - 10,00 meter     26,25   -    32,81 fod:            kr.    4.350

10,01  - 11,00 meter     32,81   -    36,09 fod:            kr.    5.200

11,01  - 12,00 meter     36,09   -    39,37 fod:            kr.    6.280

12,01  - 13,00 meter                                                  kr.    7.400

                   13,01-   15,00 meter                                                 kr.    8.880

                   Over 15,00 meter efter havnefogedens skøn

  For plads ved gæstebro i Fiskerihavnen beregnes et tillæg på  kr.   1.500

       

 

 

 

Skydepramme 1. september – 31. marts:                                    kr.     500

 

Elforbrug for fastliggere pr. kwh efter aftale med havnefogeden.                                

Bimåler  påbydes af havnen.

Pris pr. kwh. For fastligere aftales med havnefogeden.

Elforbrug skal være afregnet med havnefoged senest den 1. april.

 

Gæstesejlere.

     0,00     -     9,00 meter    0,00   -      29,53 fod:     kr.     125

     9,01     -   11,00 meter  29,53  -     36,09 fod:     kr.     140

   11,01     -   15,00 meter  36,09   -     49,21 fod:     kr.     165  

.  15,01     -   18,00 meter                                           kr.     200

   18,01     -   20,00 meter                                           kr.     300

   Over  20 m + Lejrskoleskibe                                   kr.     400                                      

   Campere                                                                  kr.     125

   Løbehjul                                                                 kr.       75                                                             

   Cargo  E-Bike                                                         kr.       75                                                                                                                                                    

Ved 4. sammenhængende båddøgn er 4. døgn gratis.

Rabatter før 1. juni og efter 1. september.

 

Tilslutning til EL pr. polet:                                                               kr.      10

 

 

 

Lystfiskekuttere med ombordtagning i Lohals Havn, kr. 150  pr anløb.

 

 

Ugepladser lystfiskejoller.

 

       I perioden 01. juni til 31. august:         max. 7 meter:            kr.  600

       I perioden 01.september til 31. maj:    max. 7 meter:            kr.  500 

 

 

For udsætning ved slæbestedet

Pr. dag pr. båd:                        kr.      65

Pr. uge pr. båd:                        kr.    300  

Pr. måned pr. båd                    kr.    600

Pr. år pr. båd                            kr. 1.200

 

 

Beddingsvogn

Optagning og udsætning:        kr.  1.250

Max.1 uge, herefter pr. dag:    kr.     200

 

 

 

Udlejning af boder

Leje pr. dag:                             kr.   125

Leje pr. weekend:                    kr.   260 

Leje for en uge:                        kr.   350

Leje for en måned:                   kr.   600

For hele perioden fra

1. april til 31. marts:                  kr. 1.600

 

Stadeplads pr. dag,                  kr.     75