Hermed indkaldes alle aktionærer

       

                                  Til ordinær  generalforsamling i

 

                A/S LOHALS HAVN

                                        i Banjen på Lohals Havn

                      Lørdag den 2. februar 2019 kl. 15.00

 

             Ligeledes indkaldes  der til ekstraordinær generalforsamling

             Samme dag: lørdag den 2. februar kl. 16.30.

 

           På den ordinære generalforsamling vil være at foretage:

 

            A:  Valg af dirigent

 

            B:  Bestyrelsens beretning om selskabets drift i det forløbne år

 

            C:  Fremlæggelse af det reviderede regnskab med angivelse af

                  status og bestyrelsens indstilling om overskuddets fordeling

                   til godkendelse.

 

            D:  Forslag fra bestyrelse og aktionærer.

                  Forslag fra A/S Lohals Havns bestyrelse: Ændring af vedtægter.

            E:  Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

            F:  Valg af revisor.

 

            G:  Eventuelt.

 

                   Ekstraordinær generalforsamling kl. 16.30

 

            1:    Ændring af vedtægter: Hele forslaget kan ses på www.lohalshavn.dk

 

             De indkomne forslag vil de sidste 8 dage før generalforsamlingen

             være tilgængelige på havnens hjemmeside:www.lohalshavn.dk,

             samt være fremlagt til gennemsyn på Banjen, Lohals Havn

             lørdag den 26. januar fra kl. 10.00 – 11.00, hvor der også foretages

             navnenotering af aktier.

             Havnen er under generalforsamlingen vært med kaffe,vin eller

             øl/vand.

 

                                             A/S LOHALS HAVN

********************************************************************* 

                           Ekstraordinær generalforsamling

                             lørdag den 2. februar kl. 16.30.

 

& 6. skal ændres.

Følgende står i vedtægterne nu:

 

& 6:

Det årlige udbytte, der maksimalt kan udgøre et beløb svarende til en normal årlig forrentning,

udbetales, når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen til ihændehaveren

af vedkommende aktie.

 

Ændres til:

 

& 6.

Det årlige udbytte, der maksimalt kan udgøre et beløb svarende til en normal årlig forrentning

af den indskudte kapital,

udbetales når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen til ihændehaveren

af vedkommende aktie.

 

Tillæg til & 16:

 

& 16 a.

De af Langeland Kommune udpegede bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at løfte et emne

op til Kommunalbestyrelses- møde i Langeland Kommune. Denne mulighed er afgrænset til

kun at gælde emner, der er relateret til den anlægsstøtte

A/S Lohals Havn modtager fra Langeland Kommune og gælder alene i forhold til at sikre at emnet

behandles inden for rammerne af den ydede støtte. Herved sikres det, at A/S Lohals Havn alene

varetager opgaver, som Langeland Kommune selv kunne udføre og at der ikke foretages

vedtægtsændringer i aktieselskabet, der kan ændre forudsætningerne for lovligheden af den

kommunale støtte.